لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
خوراک ویژه مرغ بومی

 

خوراک ویژه مرغ بومی

 

حفظ و حراست از مرغان بومی بعنوان ذخایر ژنتیکی از اصول علمی و عملی شناخته شده هر کشور به شمار می آید. پرورش و نگهداری این نوع پرنده می تواند بخشی از نیاز پروتئینی جامعه را تامین نماید.

با توجه به وجود جمعیت زیاد مرغان بومی در مناطق روستایی کشور و وجود سیستم چراي آزاد براي اینگونه پرندگان، شرکت دردانه خراسان رضوی با نگاهی به تکمیل احتیاجات مرغ بومی، خوراک دوره های رشد و تخمگذاری را بطور جداگانه تولید و عرضه می نماید.