لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
بلدرچین

 

بلدرچین

 

پرورش بلدرچین حدود ۱۲ تا ۱۵ سال پیش بطور صنعتی در ایران آغاز شد و طی سالهاي اخیر با توجه به سرمایـه گذاري هاي انجـام گرفته، پیشرفت قابل ملاحظه اي داشته است. بلدرچین داراي ویژگی هاي منحصر به فردي است که آن را از سایر طـیور متمایـز و پرورش بلدرچین را به یکی از مشاغل سود آور مبدل کرده است. این ویژگی ها به اختصار شامل: سرعت رشد بالا ( حـدود ۲/۵ تا ۳/۵ برابر سایر طیور)، سن پایین بلوغ جنسی، فاصله نسلی کوتاه و تخمگذاري بالا می باشد. علاوه بر این خصوصیات، ارزش  غذایی بسیار بالای گـوشت و تخم بلدرچین باعث شده است که پرورش صنعتی این پرنده مفید در کشور بسیار گسترده شده و هم اکنـون مزارع بزرگی  مشغول فـعالیت تــولید و پـرورش بـاشنـد. در همیـن راستـا گروه تولیـدي دردانـه خراسان رضوي اقدام به تولید تـخصـصـی انـواع خــوراک بلدرچین نموده است تا گامی بلند و نوین در راستای بهبود تولید صنعتی این طیور برداشته شود