لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
خوراک فرآوری شده سفارشی مرغ مادر

 

خوراک فرآوری شده سفارشی مرغ مادر

 

استفاده از تکنولوژي Mash Super Conditioning  یا تولید خوراك مش فرآوري شده این امکان را فـراهم می آورد که انواع خـوراك مرغ مادر براي سویه هاي تجاري مختلف با دوره هاي پرورش و تولید متفاوت در مجتمع کارخانجات دردانه خراسان رضوي قابل تولید باشد. تولید خوراك کامل مش تحت شرایط خاص فرآوري شده، خطر آلودگی میکروبی، خصوصاً سالمونلا را در مرغان مادر به حداقل رسانـده که نتیجه آن تـولید تخم مرغ نطفه دار و جوجـه یکروزه با کـیفیت عالی و پایدار می باشد. قابل ذکر است که تولید خوراک کامل مرغان مادر با توجـه به تـنوع خـوراك ها در دوره هـاي مـختـلف، چگونگی پرورش آنها و تـفاوت شرایط مزارع با یکدیگر بنا به سفارش مشتري و با کنترل شرایط پرورشی انجام می شود.