لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کبک

 

کبک

 

با توجه به لذیذ بودن و ارزش غذایی بالاي گوشت کبک، در سالهاي اخیر توجه خاصی به پرورش صنعتی این پرنده شده است. در دنیا سه نوع کبک به نام هاي کبک چوکــار، صخــره اي و پاقرمز اروپایی وجود دارد. نوع چوکار بیشتـر در خـاورمیــانه و ایـران یـافت می شـود و داراي پا و نوك کوتاه اند. تغذیه کبک در زیستگاه طبیعی از دانه گیاهان، حشرات و جوانه تازه گیاهان است ولی در سیستم هاي پرورش صنعتی از تغذیه با خوراك کامل استفاده می شود. به همین منظور گروه تولیدي دردانه خراسان رضوي اقدام به تولید خوراك کامل کبک در دوره هاي مختلف جهت پرورش صنعتی آن نموده است