لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
شترمرغ

 

شترمرغ

 

شترمرغ بزرگترین پرنده روي زمین است. پـرورش آن به عنوان یکی از منابع تولید پروتئین و چرم حـدود سه دهـه است که مــورد توجه قرار گرفته است. در ایران صنعت پرورش شترمرغ از سال ۱۳۷۸ توسط بخش خصوصی، بنیـان گذاشتـه شده و سال ۱۳۸۳ نقطه اوج پیشرفت این صنعت در ایران بوده است. شترمـرغ داراي محصـولات فراوان و پـرارزشی بـوده و بـا داشتــن راندمان اقتصادي بـالا و سازگار با شـرایـط نامساعد بیـابانی مـورد توجه قرار گرفته است.

خصوصیاتی چون توانایی در استفاده از علـوفه خشـک، سـرعت تکثیر بالا، ویژگی هاي منحصر به فرد تولیدی آن و نیز سازگاري با  شرایط سخت آب و هوایی، شترمرغ را به حـیوانی بسیـار سـودمند و با رانـدمان بـالا تبدیل کرده  است. به همین منظور و در راستاي خـدمت رسـانی به ایـن صنعت مهم در کشور، گروه تولیدي دردانه خراسان رضوي، اقدام به تولید خوراك اختصاصی شترمـرغ براي گروهـهاي سنی و دوره هـاي مختلف پرورشی آن نموده است.