لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
خوراک کامل جوجه گوشتی

 

خوراک کامل جوجه گوشتی

 

با توجه به ظرفیت هاي بالاي تولیدي در مجتمع کارخانجات دردانه خراسان رضوي، تولید انواع خوراك کامل براي تمامی گونه هاي طیور به شکل هاي پلت ( با سایزهاي مختلف) کرامبل، مش فرآوري شده و انواع کنسـانتره هاي غذایی طیور گوشتی و تخمگذار امکان پذیر می باشد. این محصولات شامل:

۱ – خوراك کامل جوجه هاي گوشتی:  به منظور پرورش جوجه هاي گوشتی و دستیابی به حـداکثر عملکرد، این محصـولات به شرح زیـر

تولید می گردد:

الف: پری استارتر V.I.Feed (صفر تا ۳ روزگی):

با توجه به اهمیت تغذیه در سنین ابتدایی و نقش آن در عـملکرد نهایی گلـه، با هدف دستیابی به حـداکثر وزن، پری استارترV.I.Feed این شرکت در شرایط ویژه اي تولید می گردد. از بارزترین ویژگی هاي این محصول علاوه بر فرمولاسیون خاص، فرآوري با روش سوپر پخت (Super Conditioning) و تولید دان عاري از بار میکروبی است. پلت شدن با بهترین بافت فیزیکی ( داي شماره ۱/۶میلیمتر) از اثرات بسیار چشمگیر در سرعت رشد و یکنواختی گله خواهد بود.

مقدار مصرف: ۶۰ گرم به ازاي هر قطعه جوجه

ب: تاپ استارتر ( ۴ تا ۱۰ روزگی ) : پس از دوره مصرف پری استارتر( V.I.Feed ) (بیشترین اهمیت سنین ابتدایی) مرحله دوم یعنی

حدود سن۴ تا ۱۰ روزگی است.  مقدار مصرف : ۲۴۰ گرم به ازاي هر قطعه جوجه ،  شکل فیزیکی :  پلت با داي شماره ۲/۳۵ میلی متر

ج – پیش دان  ( 11 تا ۲۰ روزگی ) : مقدار مصرف : ۷۵۰ گرم  به ازاي هر قطعه جوجه، شکل فیزیکی : پلت با داي شماره ۳  میلی متر

د- میان دان ( ۲۱ تا ۳۰ روزگی ) : مقدار مصرف : ۱۳۵۰ گرم  به ازاي هر قطعه جوجه ، شکل فیزیکی : پلت با داي شماره ۳ میلی متر

ك- پس دان یک ( ۳۱ تا ۴۰ روزگی ) : مقدار مصرف : ۱۸۵۰ گرم  به ازاي هر قطعه جوجه ، شکل فیزیکی : پلت با داي شماره ۴ میلی متر

گ- پس دان دو ( ۴۱ تا پایان دوره ) : مقدار مصرف : ۲۰۰ گرم در روز به ازاي هر قطعه ، شکل فیزیکی : پلت با داي شماره ۴ میلی متر

این شرکت علاوه بر توجه ویژه به اصول و مباحث پرورشی، طراحی و امکانات سخت افزاری سالن های پرورشی را نیز مورد توجه قرار داده است و امکان تولید خوراک برای سالن های با تجهیزات متوسط را مهیا نموده است؛ از این رو خوراک کامل جوجه گوشتی با گرید نرمال نیز عرضه می شود.

در صورت نیاز به کوکسیدیواستات با گروه علمی شرکت دردانه خراسان رضوی تماس حاصل فرمایید.