لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره گاو شیری

 

کنسانتره گاو شیری

 

نیاز تغذیه ای گاوهای شیری با توجه به مراحل شیردهی و آبستنی تغییر می کند و بر اساس این نیازها چند فاز تغذیه ای برای گاوهای شیری در نظر گرفته می شود.

در اوایل زایمان تولید شیر رو به افزایش می باشد در حالیکه مصرف ماده خشک همچنان پاییـن است. مـدیریت ضـعیـف تغذیه ای در این مرحله سبب افت اسکور بدنی و بروز ناهنجاریهای متابولیکی مانند کتوز، عفونت رحم و بعضاً جابجایی شیردان می شود. بنابراین با بکارگیری جیره هایی با پتانسیل تامین گلوکز بیشتر و همچنین کاربرد پروتئین با قابلیت متابولیسم بالا، سلامت و عملکرد تولیـد مثـلی دام  بهبود مي يابد. مدیریت ۳ تا ۵ ماه بعد از زایمان نیز از نظر تغذیه ای بسیار مهم است بطوری که اگر مواد مغذی مورد نیاز حیوان تامین گردد، تولید شیر، تدوام شیردهی و راندمان آبستنی نیز بهبود خواهد یافت. در این دوره بهتر است ازجیره هایی با میزان پروتئین عبوری بیش از ۴۰ درصد و با راندمان بالای سنتز پروتئین میکروبی استفاده شود تا اسیدهای آمینـه محـدود کننـده مانند لیزیـن و متیـونین برای حیـوان تامین گردد. با افزایش روزهای شیردهی از تولید شیرکاسته شده، پس از آن نیـازهای حیـوان کاهـش می یابد. اگـر میزان ارائـه خـوراک متناسب با تولید دام نباشد اسکوربدنی حیوان بیشتر می شود و حیوان با اسکور بـدنی بـالا وارد دوره حسـاس خـشکی می شود. لـذا در این دوره توصیه می شود تا از جیره هایی با غلظت انرژی و پروتئین پایین تر استفاده گردد.

بطور کلی استفاده از خوراک فرآوری شده مانند دانه ی غلات فرآوری شده در اوایل شیردهی کمک بسیار بزرگی به تولید شیر و بهبود آبستنی می کند.

در همین راستا گروه تولیدی دردانـه خراســـان رضوی مجهز به یکی از بهترین دستگاه های فرآوری و پخت غلات می باشد که می تواند کنسانتره ای باکیفیت بالا در اختیار دامداران عزیز قرار دهد. این شرکت برای مراحل مختلف تولید، با توجه به ظرفیت تولید  واحدهای پرورش صنعتی گاو شیری،  چهار نوع کنسانتره تازه زا، سوپر تولید، پرتولید و شیری را ارائه می نماید که در زیر جدول آنالیز آنها قرار داده شده است.