لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره بره پرواری

 

کنسانتره بره پرواری

 

به دلیل استقبال عمومي از مصرف گوشت گوسفند و همچنيـن محـدوديت مراتع به علَت خشكسـالي هاي پياپي در سال هاي اخيـر، به سیستم پروار بندی توجه بیشتری شده است. بطور کلی در سیستـم پـرواربندی باید درجهت افـزایش تولیـد، کاهـش هزینـه ها و نهایتا قیمت تـمام شده محصول، گام برداشت. بنابراین با استفاده از خوراک های متراکم که سطح انرژی، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مطلـوب دارند، می توان با کاهش طول دوره پروار و همچنین بهبود افزایش وزن روزانه، بهترین سود را در سیستم پروار بدست آورد. در همین راستـا شرکت دردانه خراسان رضوی برای بره های پرواری دو نوع کنسانتره (پرواری و ویژه) را ارائه می دهد