لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره گوسفند و بز داشتی

 

کنسانتره گوسفند و بز داشتی

 

ایران یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین نژاد گوسفند و بز می باشد. برای نمونه در ایران بـالغ بر ۲۶ نـژاد گوسفنـد وجود دارد که در بین گوسفندان دنبه دار جهان منحصر به فرد می باشند.گوسفند و بز  در ایران اغلب بصورت عشایری و روسـتایی نگهداری می شود. در این راستا عشایر و روستاييان کشور از جایگاه تولید محصولات دامی مهمی برخوردار هستند به طوری که ۲۰  درصد از پروتئیـن دامـی مورد نیاز جامعه را عشایر عزیز تولید کرده و حدود ۱۸۰ هزار تن تولید گوشت قرمزرا به جامعه مصرفی کشور عرضه می کنند. بخش بزرگی از خوراک گوسفند و بز داشتی عشایر و همچنین مناطق روستایی کشور از طریق مراتـع تامین می شود ولـی به دلیل خشکسـالی های اخیر و کاهـش سـطح مراتع، دامـداران عزیز نیاز دارند تا بخشی از خوراک گوسفندان خود را بصورت آماده تأمین نمایند. ارائه کنسانتـره های آماده که از مواد اولیه با کیفیت مناسب تشکیل شده  می تواند علاوه بر تامین نیاز خـوراکی دام، سبب بـهبود رانـدمان تولید شیـر و آبستنی بخـصوص دوقلـوزایی درگوسفنـد و بز شود. شـرکت دردانه خراسان رضوی کنسانتره گوسفند و بز داشتی را با بالاترین کیفیت به تولیدکنندگان عرضه می نماید.