لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
کنسانتره انتظار زایش

 

کنسانتره انتظار زایش

 

۲۰ روز قبل از زایمان یکی از مهمترین و حساسترین دوره های پرورش گاو شیری بشمار می رود و در این دوره گاو به شدت تحت تاثیراسترس های تغذیه ای و مدیریتی قرار می گیرد. بنابراین برنامه تغذیه مناسب این دوره می تواند دام را برای دوره شیرواری جدید آماده کرده و همچنین بروز ناهنجاری های بعد از زایمان را کاهش دهد.

ترکیب کنسانتره بخصوص غلات در این دوره بسیار مهم می باشد و نیز بهتر است جیره این دوره مشابه با جیره گروه تازه زا باشد. استفاده از برخی مواد مغذی (مانند ویتامین های محلول درچربی شاملA و E)  می تواند استرس های مربوط به تغییر جیره  بعد زایمان را کاهش دهد.  در ادامه به برخی از استراتژیهای مدیریتی مر بوط به این دوره اشاره شده است:

* حذف جوش شیرین و نمک در کنسانتره نزدیک زایمان

* محدود کردن مصرف چربی بدلیل تاثیر منفی آن بر مصرف خوراک در این دوره

* استفاده از نمک های آنیونی به منظور هموستازی یا فراهم آوری بهتر کلسیم و ……

*  سودمندی مصرف پروتئین های عبوری به منظور تامین اسیدهای آمینه مورد نیاز جنین در این دوره

* تغذیه ۲/۵ تا ۳ کیلو گرم دانه غلات برای عادت پذیری میکروب های شکمبه به کربوهیدرات های قابل تخمیر و رشد

پاپیلاهای شکمبه
شرکت دردانه خراسان رضوی با توجه به جمیع موارد فوق کنسانتره نزدیک زایمان را با آنالیز زیر ارائه می نماید.