لینک های مرتبط
لینک ها
شبکه های اجتماعی
گوساله نر پرواری

 

گوساله نر پرواری

 

با توجه به اینکه میانگین افزایش وزن روزانه گوساله نر پرواری حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم، درصد پروتئین گوشت آن ۲۱ (گوسفند ۲۰%) و چـربی آن کمتر از گوسفند می باشد، پرواربندی گوساله اهمیت خاصی در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه دارد. تغذیه گوساله های پرواری و هـمچنین میـزان هزینه خوراک پرواری مهمترین مسئله در پرواربندی است. حیوان زمانی حداکثر وزن و بهترین ضریـب تبـدیل را خـواهد داشت که نیـازهایش از لحاظ انـرژی، پروتئیـن و سایر مواد مغذی تامین باشد. درگاوداری گـوشتی بیش از ۷۵ درصد هـزینه های جـاری مربوط به خـوراک می باشد.

بنابرایـن کاهش طول دوره پروار و بهبود ضریب تبدیل غذایی از اهـمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت دردانه خراسان رضوی به منظـور تامیـن نیـازهای دوره پروار دو نوع کنسانتره (پرواری و پرواری ویژه) را جهت گوساله های پرواری ارائه کرده است.